FAQ

Antwoord op al uw vragen

Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met bestuur@bizbinnenstadhaarlem.nl

Wat is een BIZ?

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Bijvoorbeeld door gezamenlijk tijd en geld te steken in het veiliger en aantrekkelijker maken van hun winkelstraat of bedrijventerrein. In een BIZ betalen alle ondernemers een verplichte bijdrage voor activiteiten waar ze gezamenlijk van profiteren. De gemeente int de bijdrage. De vereniging of stichting die de BIZ bestuurt, ontvangt het geld in de vorm van een subsidie. Ze gebruikt de financiën om activiteiten uit te voeren die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het gebied bevorderen. Deze zijn bij de start van de BIZ vastgelegd in een activiteitenplan en in een begroting die door een meerderheid van de ondernemers zijn goedgekeurd.

Wat betekent een BIZ voor een winkelgebied of bedrijventerrein?

Een BIZ bevordert het ondernemingsklimaat! Doordat iedereen financieel bijdraagt, blijven de kosten per ondernemer laag, verdwijnen de free riders en is er meer budget voor een langere periode (maximaal vijf jaar) waardoor de slagkracht en de continuïteit toenemen. Een BIZ leidt in veel gevallen tot meer betrokkenheid en samenwerking in het gebied. Bovendien zijn collectieve investeringen vaak goedkoper en effectiever.

Hoe worden de grenzen van een BIZ gebied bepaald en wie betalen er mee?

Een BIZ-gebied moet een logische geografische eenheid vormen, waarbij ‘de randen’ bepalen wie wel meebetaalt en wie niet. Het kan van belang zijn voor de draagvlakmeting of een grote voor- of tegenstander wel of niet binnen de grenzen valt. Iedere gebruiker in dit gebied van een niet-woning waarin commerciële activiteiten plaatsvinden, betaalt de BIZ-bijdrage. Iedereen betaalt dus mee. Op 1 januari van ieder jaar wordt geijkt wie bijdrageplichtig is en dus een rekening ontvangt. De eigenaar en/of gebruiker op dat moment is en blijft verantwoordelijk voor het betalen van het gehele jaarbedrag. Privaatrechtelijk kunnen er tussen een oude en nieuwe eigenaar en/of gebruiker gedurende het jaar afspraken gemaakt worden over de betaling.

Waarvoor mag het BIZ geld gebruikt worden?

Wel: Aan projecten rondom de thema’s schoon, heel, veilig en promotie (de plannen worden hierop getoetst door de gemeente). Niet: Aan beveiliging van individuele bedrijven, maar wel in de fysieke ruimte. Bij promotie kun je denken aan het behouden van bestaande en het aantrekken van nieuwe klanten. De controle op de uitgaven ligt bij de ondernemers binnen de BIZ.

Vaststelling bijdrage

In veel gemeentes kun je differentiëren op basis van de WOZ waarde (drie waardeklassen per gebied) maar niet naar branche of aantal vierkante meters (dit is eigenlijk verdisconteerd in de WOZ-waarde). Een BIZ gebaseerd op WOZ-waardes is bewerkelijker dan het hanteren van een vast bedrag. Differentiëren maakt het moeilijker om tot meerderheden te komen, maar geeft wel de mogelijkheid meer recht te doen aan verschillen tussen bedrijven in het gebied, zoals functie, grootte, ligging, enzovoorts. In de BIZ-gebieden die deel uitmaakten van de experimentenwet werd er om praktische redenen voor een vast bedrag gekozen. Het bedrag ligt vast voor de gehele doorlooptijd van de BIZ, tenzij wordt gekozen voor heffing op basis van een percentage van de WOZ-waarde. In het laatste geval wordt ieder jaar opnieuw op 1 januari de heffing vastgesteld.

Welke panden worden opgenomen in een BIZ?

Uitsluitend objecten met de classificatie “niet-woning”. Daarnaast kunt u aanduiden welke objecten of groepen worden uitgesloten. Het heeft de voorkeur om in de verordening alleen de soorten objecten te noemen die in aanmerking komen voor de aanslag vanuit de BIZ. Uitsplitsen naar branche kan niet, wel naar typering (bv. museum, nutsfuncties). Bij het opstellen van de BIZ wordt aangegeven of de bovenliggende etages worden meegenomen. Ook hier is de classificatie “woningen” uitgesloten en het advies is de functies te noemen die wel meebetalen aan de BIZ.

Hoe doe ik een aanvraag?

U kunt via onze website een aanvraag indienen voor een project in de binnenstad van Haarlem. Dit kan door middel van het invullen en versturen van het online aanvraagformulier dat u vindt onder het kopje “aanvragen”. Indien gewenst kunt u dit formulier ook handmatig invullen door het aanvraagformulier te downloaden, deze vindt u onder het kopje “downloads”. Vervolgens stuurt u deze samen met de begroting van het project (ook te vinden ook het kopje “downloads”) naar aanvragen@bizbinnenstadhaarlem.nl.

Heeft u een project in de binnenstad van Haarlem?

Heeft u een klein of groot project dat plaatsvindt in de binnenstad van Haarlem en wilt u een BIZ bijdrage aanvragen, vul dan het aanvraagformulier in en wij zullen uw aanvraag in behandeling nemen.