BIZ Binnenstad Haarlem, gevestigd aan Meesterjoostenlaan 15 2012 CK Haarlem, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BIZ Binnenstad Haarlem
Meesterjoostenlaan 15
2012 CK Haarlem
https://bizbinnenstadhaarlem.nl/

Hildo Makkes v.d. Deijl is de Functionaris Gegevensbescherming van BIZ
Binnenstad Haarlem Hij is te bereiken via bestuur@bizbinnenstadhaarlem.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BIZ Binnenstad Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Geboortedatum
● Geboorteplaats
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Bankrekeningnummer
● Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door
een aanvraag via onze website te doen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via bestuur@bizbinnenstadhaarlem.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BIZ Binnenstad Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van uw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● BIZ Binnenstad Haarlem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BIZ Binnenstad Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BIZ
Binnenstad Haarlem) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BIZ Binnenstad Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Personalia > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Adres > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Enzovoort > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Delen van persoonsgegevens met derden
BIZ Binnenstad Haarlem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BIZ
Binnenstad Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BIZ Binnenstad Haarlem gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door BIZ Binnenstad Haarlem en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
bestuur@bizbinnenstadhaarlem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BIZ
Binnenstad Haarlem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/
tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BIZ Binnenstad Haarlem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via bestuur@bizbinnenstadhaarlem.nl.